فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

49 : عنصر صبر در تحقق انتظار تا چه مقدار موثر است؟

روح و جوهر اصلی انتظار، مقاومت و صبر است. کسی که منتظر تحقق یافتن هدف آرمانی است باید تا فرا رسیدن زمان پیدایی هدف و شکل گرفتن آرمان، پایداری و شکیبایی کند و تاب و توان از دست ندهد، و هر ناملایمی را در آن با بردباری بپذیرد، و چون صبر و پایداری را از دست داده است؛ زیرا که پایداری و صبر، تحقق بخش جوهر انتظار است. لذا در احادیث از انتظار فرج همراه با صبر سخن گفته اند.
امام رضا علیه السلام فرمود: ما أحسن الصبر و انتظار الفرج...(59)؛ چه نیکو است شکیبایی و انتظار فرج.
برای ظهور وقت تعیین نشده است و همواره وقوع آن را امری ناگهانی توصیف کرده اند و لذا باید انتظار لحظه به لحظه باشد.

50 : حقیقت انتظار فرج چیست؟

اندیشه پیروزی نهایی نیروی حق و صلح و عدالت، بر نیروی باطل و ستیز و ظلم، استقرار کامل و همه جانبه ارزش های انسانی، تشکیل مدینه فاضله و جامعه ایده آل و بالاخره اجرای این ایده عمومی و انسانی به وسیله شخصی مقدس و عالی قدر که در روایات اسلامی از او به عنوان مهدی نام برده شده است، اندیشه ای است که کم و بیش همه فرق مذاهب اسلامی با اختلافاتی بدان مومن و معتقدند.
این اندیشه بیش از هر چیز مشتمل بر عنصر خوشبینی نسبت به جریان کلی نظام طبیعت و سیر تکامل تاریخ و اطمینان به آینده و طرد عنصر بدبینی نسبت به پایان کار بشر است (که طبق بسیاری از نظریه ها و فرضیه های غیر اسلامی پایان نظام طبیعت تاریک و ابتر است).
امید و آرزوی تحقق این نوید کلی جهانی انسانی، در زبان روایات اسلامی انتظار فرج خوانده شده است.

51 : آیا مکاتب فلسفی نیز انتظار فرج را امری ارزشی می دانند؟

انتظار ظهور منجی در آخرالزمان و نجات بشر از وضعیت موجود اختصاص به اسلام و حتی ادیان آسمانی ندارد بلکه مکاتب فلسفی غیر دینی و مادی نیز معتقد به این نظریه می باشند.
راسل می گوید: انتظار منجی و اعتقاد به ظهور نجات بخش در آخرالزمان اختصاص به ادیان آسمانی ندارد بلکه مکاتب غیر دینی و مادی نیز در انتظار ظهور منجی برای جامعه بشریت و گسترش دهنده عدل و داد به سر می برند.