فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

35 : تکامل تاریخ از نظر قرآن چگونه است؟

با نظر و تامل در قرآن کریم پی می بریم که توجیه آن بر اساس تکامل تاریخ به شیوه انسانی - فطری است. از منظر قرآن کریم از آغاز جهان همواره نبردی پیگیر و بی امان میان گروه حق و باطل بر پا بوده است. قرآن با اشاره به مبارزه افرادی از طراز ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و پیروان مومن آنها از سویی، و گروهی دیگر از طراز نمرود و فرعون و جباران یهود و ابوسفیان و امثالهم بر تکامل تاریخی فطری عملا صحه گذاشته که در این نبرد و ستیزها گاهی حق و گاهی باطل پیروز شده است ولی البته این پیروزی و شکست ها بستگی به یک سلسله عوامل اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی داشته است.
از نظر قرآن، جهاد مستمر پیش برنده ای که از فجر تاریخ وجود داشته و دارد ماهیت معنوی و انسانی دارد، نه مادی و طبقاتی.

36 : از دیدگاه اسلام، آینده درخشان چه مشخصاتی دارد؟

از نظر اسلام آینده درخشان ویژگی هایی دارد که به آنها اشاره می کنیم:
1- خوش بینی به آینده بشریت.
2- گسترش عدالت.
3- رابطه انسان با انسان.
4- برقراری مساوات کامل میان انسانها در زمینه قانون.
5- بهره برداری از مواهب طبیعی و تقسیم بیت المال و... .
6- بلوغ بشریت به خردمندی کامل.
7- عمران و آبادی در سطح عالم.
8- برطرف شدن جنگ و خونریزی در سایه حکومت جهانی.
9- آیین و روش جدید.
10- گسترش توحید در کل جامعه.

37 : آیا سیر تکاملی انسانها آینده درخشانی را نوید می دهد؟

شکی نیست که در یک نظر ابتدایی قرائن گواهی می دهد که دنیا به سوی فاجعه پیش می رود ولی اگر خوب بنگریم در افق های دوردست نشانه های ساحل نجات به چشم می خورد.
از آن روز که انسان خود را شناخته هیچ گاه زندگی یکنواخت نداشته، بلکه با الهام از انگیزه درونی کوشش داشته که خود و جامعه خویش را به پیش براند. این نهاد بزرگ آرام نخواهد نشست و همچنان انسان را در مسیر تکامل ها به پیش میراند، و نیروهایش را برای غلبه بر مشکلات و نابسامانی ها و ناهنجاری های زندگی کنونی بسیج می کند. به سوی جامعه ای پیش می رود که تکاملات اخلاقی در کنار تکاملات مادی قرار گیرد. به سوی جامعه ای که در آن از جنگ و خونریزی های ویرانگر و ضد تکامل اثری نباشد. به سوی جامعه ای که تنها صلح و عدل حاکم بر مقدرات انسان باشد و روح تجاوزطلبی و استعمار که مهم ترین سد راه تکامل مادی و معنوی اوست در آن مرده باشد.