فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

34 : بر پا کننده عدل جهانی چه شرایطی باید داشته باشد؟

عقل می گوید: برپا کننده عدل جهانی باید دارای شرایط و صفاتی باشد تا بتواند موفق به انجام وظیفه خطیر خود گردد:
1- در دعوتش راستگو باشد.
2- دارای نقشه ای صحیح و جامع باشد.
3- دارای هیچ گونه نقطه ضعفی نباشد.
4- از مقام عصمت برخوردار باشد.
5- مورد تایید خداوند باشد.
6- دارای یارانی فداکار باشد.
فولتر، ادیب فرانسوی مشهور می گوید: اگر بر انسان یک شخص صالح حکومت کند برای او گویا یک وطن است ولی اگر حاکم بر انسان شخص غیر صالح باشد گویا او هیچ وطنی ندارد.(48)
متفکر ایرلندی مشهور (برنارد شو) در رابطه با خصوصیات لازم برای منجی بشر می گوید: او انسانی است زنده و دارای نیرویی قوی در بدن او، و دارای عقل کامل و خارق العاده، از همه مردم عالی تر که می تواند مردم را به سوی خود جذب کند. عمر او طولانی بوده، بیشتر از سیصد سال...(49)

35 : تکامل تاریخ از نظر قرآن چگونه است؟

با نظر و تامل در قرآن کریم پی می بریم که توجیه آن بر اساس تکامل تاریخ به شیوه انسانی - فطری است. از منظر قرآن کریم از آغاز جهان همواره نبردی پیگیر و بی امان میان گروه حق و باطل بر پا بوده است. قرآن با اشاره به مبارزه افرادی از طراز ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و پیروان مومن آنها از سویی، و گروهی دیگر از طراز نمرود و فرعون و جباران یهود و ابوسفیان و امثالهم بر تکامل تاریخی فطری عملا صحه گذاشته که در این نبرد و ستیزها گاهی حق و گاهی باطل پیروز شده است ولی البته این پیروزی و شکست ها بستگی به یک سلسله عوامل اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی داشته است.
از نظر قرآن، جهاد مستمر پیش برنده ای که از فجر تاریخ وجود داشته و دارد ماهیت معنوی و انسانی دارد، نه مادی و طبقاتی.

36 : از دیدگاه اسلام، آینده درخشان چه مشخصاتی دارد؟

از نظر اسلام آینده درخشان ویژگی هایی دارد که به آنها اشاره می کنیم:
1- خوش بینی به آینده بشریت.
2- گسترش عدالت.
3- رابطه انسان با انسان.
4- برقراری مساوات کامل میان انسانها در زمینه قانون.
5- بهره برداری از مواهب طبیعی و تقسیم بیت المال و... .
6- بلوغ بشریت به خردمندی کامل.
7- عمران و آبادی در سطح عالم.
8- برطرف شدن جنگ و خونریزی در سایه حکومت جهانی.
9- آیین و روش جدید.
10- گسترش توحید در کل جامعه.