فهرست کتاب


پیشگوئیهای امیر المؤمنین علیه السلام

سید محمد نجفی یزدی

هنگام برخورد با فتنه چه باید کرد؟

امیرالمؤمنین در یکی از سخنان حکیمانه خود جهت راهنمائی مردم به هنگام وقوع فتنه و آشوبهای دینی مشکوک، پس از آنکه به مردم سفارش می فرماید که در فتنه ها کاملاً دقت کنید تا مطلب بر شما روشن گردد و مراقب باشید تا به هیچ طرف قدمی برندارید که رهبر و پیرو هر دو مسئول هستند به فتنه بزرگ آخرالزمان پرداخته می فرماید:
پس از این مقدمات، فتنه ای تکان دهنده پیدا شود که خرد کننده و پرشتاب است، دلهای مستقیم منحرف گردد و مردان سالم گمراه شوند.
هنگام روی آوردن آن فتنه، خواهشهای نفسانی مختلف شوند (مردم بخاطر اختلاف سلیقه ها و آراء نفسانی و هوی و هوس با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند!) و در زمان پیدایش انقلاب، آراء مشتبه شود، هر که از آن فتنه اطاعت کند هلاک شود و هر که سعایت و بدبینی پیشه کند (بر علیه آن حرف زند) او را خرد کرده نابود سازد.
در آن دگرگونیها مردم چون گله خرهای وحشی (گورخرها) یکدیگر را گاز بگیرند و ریسمان محکم (دین یا وحدت جامعه) متزلزل گردد. و حقیقت پوشیده گردد (حق و باطل معلوم نشود) در آن فتنه سخنان و اعمال درست اندک گردد، ستمگران به سخنرانی پردازند، آن انقلاب صحرانشینان را با آهن دهانه خود بکوبد و با سینه اش آن خرد کند (سلطه او همه جا گسترده شود).
آنها که خود را از گرد و غبار آن فتنه دور می کنند و به تنهائی حرکت می کنند از بین می روند، در راه مبارزه با آن فتنه سوارکاران (دلیران) هلاک شوند.
آن فتنه تار با تلخی قضا و قدر همراه و وارد شده خونهای تازه و پاک را بدوشد و در نشانه های دین رخنه کند، و اعتقادات مردم را تغییر دهد.
خردمندان از آن فتنه تاریک می گریزند و بدخواهان برای آن نقشه می کشند، آن فتنه تاریک رعد و برقی دارد و در آن پیوند خویشی بگسلد و خویشان از هم جدا شوند و اسلام از آن برکنار است، هر که از آن برکنار است، هر که از آن بیزار باشد بیمار است (دچار سختیهایی می شود) و هر که از آن کوچ کند وامانده است (400) (راه چاره ای ندارد).

صفات نجات یافتگان در فتنه های آخرالزمان

امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: زمانی می آید که کسی نجات نمی یابد مگر مؤمن خداپرست بی نام و نشان که اگر (در مجالس) حاضر گردد او را نشناسند و اگر غائب شود کسی درصدد جستجویش برنیاید، این اشخاص چراغهای هدایت و نشانه های روشن برای ره پویان در شب تاریک هستند
در میان مردم برای فتنه و سخن چینی رفت و آمد نمی کنند، عیب و بدی مردم را آشکار نمی کنند، نادان و بیهوده گو نیستند، خداوند درهای رحمت خود را بر آنان می گشاید و سختی عذاب خود را از آنان برمی دارد.
ای مردم زمانی بر شما می آید که اسلام وارونه شود مانند برگشتن ظرف که آنچه در آن است بریزد، ای مردم خداوند شما را امان داد از اینکه به شما ظلم کند ولی پناه نداد از اینکه امتحان کند (حتماً امتحان می شوید) و همانا (خداوندی که) برترین و بزرگترین گوینده هاست فرموده است: ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین (401)
همانا در آن حادثه (طوفان نوح) نشانه هائی است و ما امتحان می کنیم.(402)

به خدا قسم کلمه ای را پنهان نکردم

حضرت علی علیه السّلام در مورد حوادث آینده و سختیهای مردم فرمود:
به عهده من است آنچه می گویم و آن را ضمانت می کنم، کسی که پیشامدهای روزگار که همان سختیها و دگرگونیهای دنیاست در پیش دارد، با تقوی و پرهیزکاری از افتادن در شبهات محفوظ می ماند.
آگاه باشید که محنت و بلا به شما بازمی گردد همانند محنت و بلای روز که خداوند، پیامبر شما را برانگیخت، قسم به آنکه پیامبر را به حق برانگیخت بعد از این، گرفتار غم و غصه و وساوس شیطانی خواهید شد، غربال می شوید و از هم جدا می گردید و چون دیگ جوشان زیر و رو شده تا آنکه پائین است بالا و آنکه بالاست پائین آید. عقب افتاده های دینی که کوتاهی کرده اند سبقت بگیرند و بر عکس پیشروان دین عقب افتند، به خدا قسم کلمه ای را پنهان نکردم و دروغ نگفتم، من به چنین مقام و روزی خبر داده شدم. (403)