فهرست کتاب


پیشگوئیهای امیر المؤمنین علیه السلام

سید محمد نجفی یزدی

پیشگوئیهای امیرالمؤمنین در مورد احوال مردم در آخرالزمان

زنان آخرالزمان فتنه انگیزند

یظهر فی آخرالزمان و اقتراب الساعة و هو شرّ الازمنة نسوة کاشفات عاریات متبرّجات خارجات من الدین، داخلات فی الفتن، مائلات الی الشهوات، مسرعات الی اللذات، مستحلات للمحرمات فی جهنم خالدات.
در آخرالزمان و نزدیک شدن زمان موعود (قیامت یا حضرت مهدی علیه السّلام) که بدترین زمانهاست (چون جهان از ظلم و ستم پر شود) زنانی ظاهر می شوند بی حجاب و عریان بیرون آمده خودنمائی می کنند، از دین خارج می شوند (به احکام دین توجهی ندارند) در فتنه ها (آشوبها یا محافل عیش و شهوت) داخل می شوند و شهوترانی روی می آورند و به لذات جوئیها شتابانند، حرامهای الهی را حلال می کنند و در جهنم همیشه خواهند ماند.(392)

قرآن و اسلام در آخرالزمان

امیرالمؤمنین علیه السّلام در مورد مساجد و مسلمانان آخرالزمان می فرماید:
یأتی علی الناس زمان لا یبقی من القرآن الارسمه و من الاسلام الا اسمه، مساجدهم یومئذ عامرة من البناء خالیة من الهدی.
زمانی بر مردم می آید که از قرآن باقی نماند مگر خط و نشان آن (خوب می نویسد و چاپ می کنند اما از علم و عمل خبری نیست) و از اسلام نماند مگر اسمی (فقط نامشان مسلمان است وگرنه از نظر عقائد و اخلاق و اعمال بوئی از اسلام نبرده اند).
مسجدهای آنها از نظر ساختمان آباد است (مساجد را مجلل و زیبا می سازند) اما از هدایت (و بیان احکام دین) تهی و) خراب است.
ساکنین و سازنده های آن بدترین اهل زمین هستند، آنها سرمنشأ فتنه و پناهگاه گناه هستند.
آنکه از فتنه کناره گیری کند به فتنه برمی گردانند و هر که عقب افتاده به طرف آن می کشانند، خداوند سبحان می فرماید: به خودم سوگند که چنان فتنه ای بر آنها بفرستم که شخص بردبار در آن حیران ماند و قطعاً انجام می دهد. سپس فرمود: و ما از خداوند درخواست می کنیم ما را از لغزش غفلت برهاند.(393)