چهل و شش حدیث قدسی

سید محمد حسن مشکوة

حدیث سیزدهم

قال اللّه تبارک و تعالی
یابن ادم کن کیف شئت، کما تدین تدان، من رضی من اللّه بالقلیل من الرّزق قبل اللّه من الیسیر من العمل و من رضی بالیسیر من الحلال خفّت مؤنته وزکّت مکسبه و خرج من حدّ الفجور.
ای فرزند آدم هر گونه که می خواهی باش، همانگونه که وام می دهی همانگونه نیز وام می گیری، هر کس به رزق قلیل الهی رضایت دهد خداوند عمل خوب کم او را قبول می کند و هر کس به حلال اندک، راضی باشد مؤنه او سبک خواهد شد. و کاسبی او پاکیزه خواهد شد و از حدّ و حدود گناهان خارج خواهد شد.(14)

حدیث چهاردهم

قال اللّه تبارک و تعالی
یابن ادم کلّ یوم ینقص من عمرک و انت لاتدری و یأتی کلّ یوم رزقک من عندی و انت لا تحمده فلا بالقلیل تقنع و لا بالکثیر تشبع.
یابن ادم ما من یوم جدید الّا و یأتیک من عندی رزق جدید و ما من لیلة الّا و یأتینی ملائکتی من عندک بعمل قبیح. تأکل رزقی و تعصینی. و انت تدعونی فاستجیب، لک. خیری الیک نازل و شرّک الی صاعد، فنعم المولی انا. و بئس العبد انت، تسئلنی فاعطیک و استر علیک سوء بعد سوء و قبیحاً بعد قبیح. انا استحیی منک و انت لا تستحی منّی.
ای فرزند آدم هر روز که می گذرد از ایام عمرت کم می گردد و تو خبر نداری و هر روز، روزی من به تو می رسد ولی تو شکر آن را به جای نمی آوری، نه به کم قانع می شوی و نه به زیاد سیر می گردی.
ای فرزند آدم هیچ روز جدیدی نیست مگر اینکه از ناحیه من روزی جدیدی به تو می رسد و هیچ شبی نیست مگر اینکه ملائکه من عمل قبیحی از ناحیه تو به من گزارش می کنند، رزق مرا می خوری و نافرمانی مرا می کنی و هر وقت مرا بخوانی درخواست تو را اجابت می کنم.
خیر من به سوی تو سرازیر است و حال آنکه شر تو به سوی من بالا می آید. چه خوب مولائی هستم، من و چه بد بنده ای هستی، تو. (هرگاه) از من خواسته ای داشتی به تو عطا کردم و بدی های تو را یکی پس از دیگری می پوشانم، من از تو خجالت می کشم ولی تو از من حیا نمی کنی.(15)

حدیث پانزدهم

یقول اللّه تبارک و تعالی
یابن ادم ارض بما اتیتک تکن من ازهد النّاس.
یابن ادم اعمل بما افترضت علیک تکن من اعبد النّاس.
یابن ادم اجتنب ممّا حرّمت علیک تکن من اورع النّاس.
ای فرزند آدم به آنچه که به تو دادم راضی باش، از زاهدترین مردم خواهی شد.
ای فرزند آدم به آنچه که به تو واجب کردم عمل کن، از عابدترین مردم خواهی شد.
ای فرزند آدم از آنچه که بر تو حرام کردم دوری کن از متقی ترین مردم خواهی شد.(16)