چهل و شش حدیث قدسی

سید محمد حسن مشکوة

حدیث هشتم

کنز الکراجکی
قال الله تعالی
یابن ادم فی کل یوم توتی برزقک و انت تحزن و ینقص من عمرک و انت لا تحزن، تطلب ما یطغیک و عندک ما یکفیک.(9)
ای فرزند آدم در هر روز رزق و روزی می رسد و حال آنکه تو غم روزی می خوری و حال آنکه از عمرت کم می شود ولی تو محزون نمی شوی. بدنبال چیزی هستی که تو را طاغی و یاغی می کند و حال آنکه در نزد تو چیزی است که کفایت امرت را می نماید.

حدیث نهم

عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن بشیر الدهان عن ابی عبدالله علیه السّلام قال،
قال الله عزوجلّ
یابن ادم اذکرنی فی ملاء، اذکرت فی ملاء خیر من ملئک(10)
ای فرزند آدم مرا در پیشگاه مردم یاد کن. در این صورت ترا یاد خواهم کرد در پیشگاهی که بهتر از پیشگاهی که تو مرا یاد کردی، باشد.

حدیث دهم

عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمدبن عبدالحمید عن یحیی بن عمر و عن عبدالله بن سنان قال، قال ابو عبدالله علیه السّلام اوحی اللّه عزوجل الی بعض انبیائه،
یابن ادم اذکرنی فی غضبک، اذکرک فی غضبی، لا امحقک فیمن امحق وارض بی منتصراً فان انتصاری لک خیر من انتصارک لنفسک.(11)
ای فرزند آدم مرا در حال خشم و غضب یاد کن در این صورت ترا در حال خشم و عضب خود یاد می کنم. و بر تو سخت نخواهم گرفت در وقتی که سخت خواهم گرفت.
از یاری رساندن من راضی باش زیرا یاری دادن من به تو بهتر از یاری دادن خود برای خودت می باشد.